• Tradución español-galego/galego-español e revisión lingüística de textos en ambas as linguas (especialidade en textos publicitarios, técnicos, literarios e xurídico-administrativos).

• Revisión estilística e ortotipográfica. Preparación de textos na fase de preimpresión.

• Tradución e interpretación directa e inversa: inglés, francés, portugués, italiano e alemán.

• Xestión de servizos de tradución e interpretación en idiomas da Unión Europea.

• Xestión de servizos de tradución xurada en idiomas da Unión Europea.